Πέμπτη 7 Ιουλίου 2016

Απάντηση από το Υπουργείο Παιδείας στο Σύλλογο για το θέμα της μοριοδότησης της πιστοποίησης ΤΠΕ


EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Μαρούσι, 5-07-2016
Αρ. Πρωτ.: 110254
Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 Μαρούσι
Πληροφορίες: Α. Λαλιώτη
Τηλέφωνο: 2131311633  

ΠΡΟΣ: Γραφείο Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς
κ. Παυσανία Παπαγεωργίου
Κοιν: Σύλλογος Καθηγητών Πληροφορικής Ανατολικής Κρήτης slipe@1920ankritis@gmail.com
 


Θέμα: «Απάντηση στο από 18-05-2016 ΦΕΣΕ»

Σε απάντηση του ανωτέρω ΦΕΣΕ που αφορά την με αρ. πρωτ. Γραφείου Γενικού Γραμματέα ΔΒΜΝΓ:959/16-05-2016 επιστολή του Συλλόγου Καθηγητών Πληροφορικής Ανατολικής Κρήτης, σάς γνωρίζουμε τα εξής:
Η αρ. πρωτ. Κ1/674168/20-4-2016 «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ι.Ε.Κ.» εκδόθηκε σύμφωνα με την αρ. πρωτ. Κ1/62088/12-4-2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δ.Β.Μ.Ν.Γ. «Κριτήρια και Μοριοδότηση για την επιλογή Διευθυντών στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)».Στην παράγραφο 4. ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ, περίπτωση 4.3 ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΣΜΟΥ Η/Υ (ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ) προβλέπεται ότι η πιστοποιημένη επιμόρφωση τις Τ.Π.Ε. επιπέδου 1 του ΥΠΟΠΑΙΘ ή πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ σύμφωνα με ΑΣΕΠ μοριοδοτείται με 3 μόρια. Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ 19-20 , σύμφωνα με το άρθρο 19, παρ. στ, του ν. 4327/2015, δεν μοριοδοτούνται σε αυτή την κατηγορία.
 
Τροποποίηση της παραπάνω μοριοδότησης θα μπορούσε να γίνει με τροποποίηση της διάταξης του άρθρου 19, παρ. στ, του ν. 4327/2015. 
 
Όσον αφορά τα κριτήρια μοριοδότησης καθορίστηκαν με την αριθμ πρωτ. Κ1/62088/12-4-2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δ.Β.Μ.Ν.Γ. «Κριτήρια και Μοριοδότηση για την επιλογή Διευθυντών στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)».

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης


Π. ΚΑΠΟΥΛΑΣ
 

Copyright © 2016 Σύλλογος Καθηγητών Πληροφορικής Ανατολικής Κρήτης™

| Published By Blogger Templates | Designed by Templateism | Powered By Blogger